W ostatnią środę, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Rady Dzielnicy Siedlce z pracownikami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Z ramienia RDS uczestniczyli w nim radni: Brygida Folkmann-Banaszak, Wojciech Widzicki i Mirosław Koźbiał. W trakcie dyskusji poruszono poniższe tematy...

W piątkowe przedpołudnie, rodzina, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Siedlec i Gdańska pożegnali na cmentarzu św. Franciszka na Emaus pana Jana Rohde. Mszę żałobną oraz uroczystości pogrzebowe koncelebrował proboszcz parafii św. Franciszka ks. Kanonik Jacek Tabor...

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce - Wojciech Widzicki informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ulicy Kartuskiej 63/65 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Budżetowej...

W Muzeum Gdańska prezentowana jest wystawa „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945”. Jak czytamy na stronie muzeum „… jest to pierw­sza próba uka­za­nia feno­menu twór­czo­ści kilku poko­leń twór­ców gdań­skiego złot­nic­twa, od Carla Stumpfa, wła­ści­ciela pierw­szego rodzin­nego warsz­tatu otwar­tego w 1804 r., do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej, gdy potom­ko­wie Eri­cha Alberta Mor­tiza Stumpfa zawie­sili dzia­łal­ność sklepu przy ulicy Dłu­giej, a następ­nie opu­ścili Gdańsk”...

Rada Dzielnicy Siedlce organizuje dla seniorów z Siedlec wspólne wyjście do kina. Dnia 23 stycznia 2020 o godzinie 17:00, specjalnie dla seniorów, wyświetlony zostanie film „Tajemnica Henriego Picka”. Film w reżyserii Remi Bezancon zaprezentowany zostanie w kinie Muzeum II Wojny Światowej. Koszt to jedynie symboliczne 5 złotych od osoby...

Zapewne wszyscy z Państwa słyszeli o zabójstwie pacjenta w szpitalu na Zaspie w Gdańsku. Był nim 93 letni mieszkaniec Siedlec, wieloletni opiekun cmentarza św. Franciszka na Emaus, pan Jan Rohde. Osoba z niezwykłymi zasługami dla ratowania zabytkowych nagrobków i rzeźb z likwidowanych w latach 60-tych gdańskich cmentarzy przy Wielkiej Alei...